с. Могилів. Дошкільний навчальний заклад "Ромашка"

   

Сторінка фізінструктора

 ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА

Вікові можливості

Старшого дошкільника цікавлять питання функціону­вання основних органів та систем організму, здоров'я та нездоров'я, чинники здоров'я, можливості вдосконалення свого організму. Він свідомо ставиться до власного здоро­в'я, починає обирати еталони для наслідування. Завдяки цьому формування основ здорового способу життя стає ак­туальним. Зростає роль дослідно-експериментальної діяль­ності, дитина прагне переконатися в достовірності отрима­ної від дорослих інформації, що стосується її фізичного "Я". Завершується формування та окостеніння скелету; збільшується довжина рук та ніг, зростають їхні силові по­казники; формується постава. Удосконалюються основні нервові процеси (рухливість, урівноваженість, стійкість), проте здатність до інтенсивної та довготривалої діяльності ще не висока — малюк швидко втомлюється (фізично та психічно), що передбачає необхідність зміни інтенсивності різних видів діяльності та рухів.

   Рухова активність старшого дошкільника висока, але по­рівняно з попереднім віком стає більш цілеспрямованою, та­кою, що відповідає індивідуальним можливостям дитини, її досвіду, інтересам, особистісним домаганням. Об'єм рухо- ної активності становить близько 13-17 тис. кроків, інтен­сивність — 40-70 рухів за хвилину, тривалість — 4,5-5 год. протягом дня.

У виборі рухів: хлопчики віддають перевагу швидкісно- силовим вправам (стрибкам, метанню, бігу), дівчатка — вправам, що потребують координації рухів, чіткості вико­нання (на рівновагу, різним видам стрибання (скакалка, "класики" тощо). Силові показники дітей обох статей мо­жуть бути однаковими, і дорослому слід рахуватися з вибо­ром дитини, її схильністю до певних видів рухових дій.

У старшого дошкільника встановлюється властива до­рослій людині координація рухів різних м'язових груп. Ди­тина починає розуміти залежність результату від якості ви­конання структурних елементів руху. Набуває значення ана­ліз результатів діяльності, порівняння, оцінка. За рахунок розвитку фізичних якостей (сили, гнучкості, спритності, швидкості, окоміру) в рухах з'являється легкість та уз­годженість, набутий руховий досвід доцільно застосовують у різних видах діяльності. Усвідомлюючи власні можли­вості, дитина здатна для досягнення кращих результатів ви­являти старанність, наполегливість.

Старший дошкільник не лише знає правила безпечної по­ведінки та здорового способу життя, а й самостійно дотри­мується їх. Він здатен зрозуміти зв'язок між станом власно­го здоров'я та способом життя, проаналізувати й пояснити причини змін у стані свого здоров'я природними чинника­ми, що впливають на нього, може самостійно визначити не­обхідність провітрювання, прибирання помешкання, утри­мання його та власного тіла в чистоті.

Наприкінці дошкільного віку рухи стають чіткими й упевненими, зростає динаміка кількісних та якісних показ­ників: дитина спроможна швидко адаптуватися до змінних умов, самостійно обирати доцільний спосіб виконання ру­хів; вищою стає загальна фізична працездатність та витрива­лість, з'являється стале позитивне ставлення до спільної ру­хової діяльності, завдяки чому виникають об'єднання за ін­тересами, довготривалі ігри та спільні рухові дії, узгоджена взаємодія заради досягнення спільної мети.

Вправи для зміцнення м'язів спини

(для дітей шостого року життя)

В. п. — лежачи на животі на лаві, руки за головою. Ноги тримає партнер. 1 — підняти тулуб вгору (дивитися вперед). 2 — в. п. Повторити 5 разів.

В п. — лежачи на животі. Пересування на прямих руках уліво й вправо. Під час пересування тулуб тримати напружено, руки ви­прямлені. Повторити 4 рази.

В. п. — лежачи на животі. Почергове піднімання рук убік, вперед, назад. Повторити 6 разів.

"Літак". В. п. — лежачи на животі, руки під підборіддям. 1 - підняти спину — руки в сторони — тримати. 2 — в. п. Повторити 6 разів.

"Кішечка". Стоячи в упорі на колінах, вигинати й прогинати спину. Повторити 8 разів.

В. п. — лежачи на животі. Підняти руки, плеснути в долоні. Повторити 10 разів.

В. п. — те саме, але руки за спиною, кисті з'єднані в "замок". 1 — підняти руки вгору. 2—6 - тримати. 7-8 — в. п.

Ускладнення: тримати в руках м'яч або гімнастичну палицю. Повторити 8 разів.

В. п. — сидячи "по-турецьки" — спину тримати прямо. Не змінюючи положення спини, змінювати положення рук. 1 — на пояс. 2 — до плечей. Повторити 10 разів.

"Золота рибка". В. п. — лежачи на животі, руки за спиною. Підняти голову й плечі. Прямими ногами робити перемінні рухи вгору і вниз ("Рибка хвостом крутнула"). Повторити 6 разів.

"Човник на хвилях". В. п. - те саме, але руки витягнуті впе­ред. Підняти руки, плечі, голову і прямі ноги. Прогнутися, зробити перекати вгору і вниз. Повторити 7 разів.

"Качалочка". В. п. — сидячи, згрупуватися. Виконати м'яке перекочування назад, (підборіддя обов'язково притиснути до гру­дей, руки охоплюють коліна й гомілки). Повернутися у в. п. По­вторити 8—10 разів.

"Веслярі". Виконують у парах. В. п. — сидячи обличчям одне до одного, ступні торкаються, ноги нарізно, тримаючись за руки (10—12 р.).

"Тачка". Пересування на руках. Партнер тримає дитину за ноги. Повторити 8 разів.

"Пиляємо дрова". В. п. — обличчям одне до одного, одна нога вперед. Перетягування руки одне до одного, вільна рука на поясі: "Вжик-ик, вжик-ик". Повторити 10—12 разів.