с. Могилів. Дошкільний навчальний заклад "Ромашка"

   

Блог керівника

БЛОГ ЗАВІДУВАЧА МОГИЛІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

СІРЧЕНКО ТАМІЛА АНТОНІВНА

 

Формування пізнавальних інтересів дошкільників в ДНЗ

     Стратегія модернізації дошкільного виховання на сучасному етапі спрямована на виконання положень Закону України «Про дошкільну освіту», концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти, Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, в основу яких покладене забезпечення належного розвитку, вихованості та навченості дитини перших семи років життя.

  Першими це завдання розв’язують працівників дошкільних закладів, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати  набуті знання. Врахування фізичного та інтелектуального потенціалу дітей, їхніх потреб та інтересів відіграє провідну роль у становленні особистості.

   Джерелом людських інтересів є довкілля (явища, середовище). Далеко не все захоплює людину однаковою мірою. Тому ставлення до навколишніх предметів та явищ вибіркове. Людський інтерес насамперед пов’язаний з тим, у чому відчувається людиною потреб. Тут пошук невідомого, непізнаного спирається на вже сформовані знання. Бажання пізнати нове, пояснити незрозуміле, заглибитись у суть предмета, віддається пошуковій діяльності, такий інтерес розглядається як пізнавальний. Формування пізнавальних інтересів слід починати саме з дошкільного віку.

   Дошкільний вік – найважливіший період у розвитку дитини. Це етап його прилучення до світу  загальних цінностей, час установлення перших взаємин із людьми. Але дошкільник не може просто споглядати, він прагне активного пізнання, взаємодії з навколишнім середовищем. Гармонійні відносини зі світом – гарантія фізичного, психічного, соціального здоров’я дитини. Характер пережитих емоційних етапів у дитинстві залишає свій слід на успіхах і невдачах найближчого періоду шкільного життя і дорослого життя в майбутньому. Опанування емоційно - стійкими способами взаємодії з людьми, природою, предметно – речовим оточенням є основою для формування індивідуальних особливостей поведінки, прагнення виділитися з  поміж інших, проявити свою неповторність, заявити про здатність до самостійності, потребу в самовизначенні, самореалізації, саморозвитку, самозбереженні.

     Свідома поведінка, дія, вчинок, пов’язані з розвитком свідомості та самосвідомості  дитини. Йдеться про здатність вихованця приймати рішення, осмислювати їх, правильно розуміти та оцінювати себе на навколишню дійсність, чітко усвідомлювати, чого домагається. Такій  дитині не «навісиш локшину на вуха». Вона обґрунтовує власну думку, довіряє своєму життєвому досвіду.  Базова програма «Я у Світі» акцентує увагу на вихованні  свідомої особистості у сфері життєдіяльності «Я Сам» та в інших сферах.

Поради з проблеми

керівництва творчим колективом

Намагайтеся створювати умови для задоволення у членів колек­тиву соціальних потреб, потреб у повазі, в самовираженні.

Шануйте своїх співробітників та їх працю. Намагайтеся більше дізнатися про їх інтереси, турботи та навіть смаки.

Робіть усе для зменшення неприємностей в житті колективу і збільшення радості.

Вірте у творчі можливості своїх підлеглих. Не будьте занадто жорстким щодо контролю виконання кожного рішення — встано­віть терміни і залиште людину наодинці із завданням. Розвивайте і заохочуйте у підлеглих творчі здібності — нехай вони експеримен­тують, навіть якщо це іноді призводить до помилок.

Створюйте в колективі дух єдиної команди. Проводьте з підле­глими періодичні збори, заохочуйте їх до формулювання мети і ви­роблення рішення.

Не намагайтеся все робити наодинці, розділяйте свої повноваження. Оцінюйте внесок коленого педагога в результати діяльності всього закладу на основі регулярного зворотного зв'язку. Знаходь­те можливості для компенсації витрат зусиль педагогів за допомо­гою оцінювання їх внесків у результати гідною заробітною платою, надбавками, преміями.

Забезпечте підлеглим можливості для навчання і розвитку, які б дозволили повністю використати їх потенціал, збільшити рівень компетенції через проходження атестації на підвищення категорії, участь у професіональних конкурсах тощо.

Під час оцінювання роботи висловлюйтесь про роботу в цілому, а не за окремими деталями.

Будьте чесними: якщо вам подобається щось у творчій роботі  схвалюйте, а якщо не подобається — говоріть про це, але не в гру­бій формі.

Намагайтеся забезпечити створення в колективі клімату взаєм­ної довіри, поваги і підтримки. Захищайте своїх співробітників пе­ред вищими інстанціями.

Демонструйте співробітникам приклад креативної поведінки, яка б спонукала їх до об'єднання, чесності, виявлення ініціативи та самостійності.

Вудьте енергійними і впевненими у своїх діях і рішеннях. Не будьте песимістом хоча б в присутності підлеглих. Умійте визнава­ти свої помилки.

Намагайтеся обходити нерішучість, яка призводить до невпевне­ності. Ллє при цьому не слід виявляти самовпевненість, якщо сум­ніваєтеся.

Презентуйте нововведення творчо, вигадуйте, імпровізуйте. Дбайливо готуйте презентацію, створюйте необхідний настрій, адже най­краща творча робота вимагає підтримки.